Politika kvality

Politika kvality 2017-11-29T11:23:41+00:00

ACME DOMÁCÍ PÉČE s.r.o.

Naše společnost poskytuje široké spektrum domácí ošetřovatelské péče a dalších návazných služeb

Jednatelka společnosti vyhlásila Politiku kvality, která je shodná s vizí budoucnosti společnosti a zahrnuje tyto oblasti:

1. Kvalita
• Kvalita je v naší společnosti na prvním místě. Garantujeme ji kvalifikací a iniciativním přístupem našich zaměstnanců. Uvědomujeme si, že kvalita všech procesů v naší společnosti rozhoduje o naší budoucnosti.

2. Náš zákazník
• Pro trvalé zlepšování služeb pro zákazníka bude naše společnost doplňovat své technické zázemí a sledovat vývoj nových technologií, bude pečlivě dbát o zlepšení komunikace a toku informací jak uvnitř mezi svými pracovníky, tak vůči dodavatelům a především vůči svým klientům.

• Péče o zákazníka je jedním ze základních atributů naší dlouhodobé strategie. Budeme rozvíjet svou činnost se zřetelem na jeho potřeby a naší snahou bude komplexnost poskytovaných služeb.

3. Naši dodavatelé
• Partnerské vztahy navazujeme s takovými dodavateli a partnery, kteří splňují naše kritéria pro dodávku materiálů, zařízení nebo služeb, využívaných při našich činnostech.

4. Naši zaměstnanci
• Vážíme se schopných a tvořivých a profesionálně zdatných zaměstnanců, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat. Kromě všeobecných kvalifikačních předpokladů, které jsou nutné pro výkon povolání, bude společnost dbát o trvalé zvyšování jejich odborné kvalifikace.

5. Vztah k trhu
• Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR.
• Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.
• Společnost dbá o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů.

6. Neustálé zlepšování
• Touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém.
• Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce firmy. Zlepšování kvality chápeme jako proces stálý a systematický.

Vedení společnosti se dále zavazuje vytvářet vhodné hmotné i organizační podmínky pro zavedení, udržení a neustálé zlepšování systému managementu kvality.

V Ústí nad Labem dne 1. 3. 2017
Štěpánka Tomsová
jednatelka společnosti