Sdělení společnosti ACME Domácí Péče s.r.o., v souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

Tímto sdělením bychom Vás rádi stručně seznámili se způsobem shromažďování a používání osobních údajů v rámci našeho zdravotního zařízení nebo agentury domácí péče a informovali Vás o Vašich právech v této oblasti.

Správcem osobních údajů je: 

Společnost ACME Domácí Péče s.r.o., Železničářská 908/24, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, Česká republika,
IČ 28667930, oddíl C vložka 26087 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Kontaktní údaj pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení:  Lenka Duková
E-mail:  poverenec@acmepece.cz

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme:

Údaje pacientů a klientů: 
 • identifikační údaje – jméno a příjmení, akademický titul, adresa, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu nebo pasu, pohlaví;
 • kontaktní údaje – trvalý pobyt, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní údaje příbuzných, osob blízkých/dalších osob sdělených pacientem;
 • údaje související s výkonem práce včetně údajů souvisejících s daňovými předpisy a s předpisy o zdravotním a sociálním pojištění (číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, zdravotní pojišťovna);
 • údaje o Vašem zdravotním stavu (diagnóza, anamnéza), poskytované zdravotní péči (laboratorní vyšetření, zdravotní dokumentace), krevní skupina;
Údaje zaměstnanců
 • Identifikační údaje – jméno a příjmení, akademický titul, adresa, datum narození, číslo občanského průkazu nebo pasu, rodné číslo;
 • kontaktní údaje – trvalý pobyt, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • údaje související s odměňováním;
 • údaje související s výkonem práce včetně údajů souvisejících s daňovými předpisy a s předpisy o zdravotním a sociálním pojištění (číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, zdravotní pojišťovna);
 • údaje o Vaší zdravotní způsobilosti (lékařská prohlídka);
 • údaje o Vašem vzdělání a kvalifikaci;
 • údaje o Vaší trestní bezúhonnosti;
 • podpis;
 • fotografie;
Údaje smluvních stran:
 • Jméno, příjmení;
 • IČO / DIČ;
 • kontaktní adresa;
 • emailová adresa;
 • telefon;
 • bankovní spojení;

Účely a právní základ zpracování:

 1. a) Osobní údaje pacientů a klientů 

V souvislosti s poskytováním zdravotní  péče je společnost ACME Domácí péče s.r.o. povinna o pacientovi, nebo klientovi shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání této péče vyplývající z požadavků platné právní úpravy, tzv. právní povinnost uložená správci. Údaje, které o Vás vedeme ve zdravotnické dokumentaci, obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření. Eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou. Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy.

A pokud ve společnosti ACME Domácí péče s.r.o. evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.

 1. b) Osobní údaje zaměstnanců

Osobní údaje zaměstnanců jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem dokladování vzniku, průběhu a ukončení pracovněprávních vztahů, vnitřní kontroly a evidence, ochrany právních nároků, zajištění bezpečnosti a ochrany majetku a plnění zákonných povinností. Tyto povinnosti ukládá společnosti ACME Domácí péče s.r.o. platná legislativa ČR, tedy většinou se jedná o shromažďování osobních údajů na základě tzv. právní povinnosti uložené správci.

Příjemci osobních údajů:

Mezi příjemce Vašich osobních údajů, kterým předáváme informace, patří např. zdravotnická zařízení, jako je Váš praktický lékař, ambulantní specialista, ostatní zdravotnická zařízení poskytující Vám zdravotní péči v souvislosti s hospitalizací, dále zdravotní pojišťovny,  Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR a dodavatelé zdravotních služeb jako jsou např. laboratoře. V případě žádosti na základě zákona a v jeho mezích také orgány veřejné moci jako jsou soudy nebo další správní orgány.

Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji ve společnosti ACME Domácí péče s.r.o. seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetí země mimo Evropskou unii. Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování o osobních údajích ani profilování.

Doba uložení osobních údajů:

Doba uložení zdravotnické dokumentace se řídí příslušnou legislativou, v naší společnosti je uložena po dobu 5 let od posledního ošetření nebo od jeho úmrtí.

Ostatní dokumenty jsou uloženy v souladu se spisovým a skartačním plánem ACME Domácí péče s.r.o., který vychází s platné legislativy ČR.

A nebo jsou některé dokumenty uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi zdravotnickým zařízením a Vámi a následně po uplynutí této doby pouze po dobu nezbytně nutnou pro ochranu oprávněných zájmů správce, jímž je i uchování evidence pro případ soudního sporu.

Vaše práva při poskytování osobních údajů: 

Jako fyzická osoba, a to ať již pacient, klient nebo zaměstnanec společnosti ACME Domácí péče s.r.o. máte právo v mezích Nařízení a v mezích českých právních předpisů, zejména zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, včetně prováděcích nařízení a vyhlášek, zejména vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci:

 • na přístup ke svým osobním údajům, a pokud shledáte, že nejsou vedeny správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o jejich opravu, a to ať již prostřednictvím zdravotnického personálu nebo pověřence společnosti ACME Domácí péče s.r.o.;
 • žádat o sdělení účelu zpracování Vašich osobních údajů, kategorií dotčených osobních údajů, příjemců zpracovávaných osobních údajů, plánované délky uchovávání osobních údajů;
 • žádat o opravu Vašich osobních údajů nebo o omezení jejich zpracování, popřípadě máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • žádat o výmaz Vašich osobních údajů.

Výše uvedené právo mohou pacienti nebo zaměstnanci uplatnit na základě písemné žádosti zaslané na adresu společnosti ACME Domácí péče s.r.o., nebo jejím předáním do podatelny ACME Domácí péče s.r.o. (žádost o uplatnění práva)

Zaměstnanci mohou navíc písemně uplatnit žádost prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu pověřence.

Také máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem je pro území České republiky Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Podrobnější informace naleznete zde